Termeni și Condiții (T&C)

1. Scopul T&C.

Prezentul document are natur[ juridică a unui contract la distanță încheiat între: a) dumneavoastră în calitate de utilizator și b) Asociaţia Ropot, cu sediul social în str. Ionescu Grigore, nr. 100, bl. 34, sc. A, et. 2, ap 17, sect 2, Bucureşti, înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 70 din 02.06.2010, cod de înregistrare fiscală nr.27095363, având contul nr. RO25 INGB 0000 9999 0250 1509 deschis la ING BANK, reprezentată prin Ioana-Alexandra Craioveanu, având funcţia de Preşedinte.

Prezentul document reglementează condițiile de accesare și utilizare ale platformei www.startarium.ro (denumită în continuare „Platformă”) de către Utilizatorii, precum și drepturile și obligațiile părților derivate din accesarea și utilizarea Platformei. Platforma poate fi utilizată numai dacă acceptați în prealabil prezentele T&C.

În situația in care nu sunteți de acord cu oricare din prevederile prezentului document, vă rugăm să încetați orice accesare/utilizare a Platformei și după caz să nu creați/să ștergeți contul de utilizator creat.

2. Definiții.

Următorii termeni folosiți în prezentul document vor avea următorul înțeles (cu excepția situatiei în care aceștia sunt folosiți în mod vădit în alt sens):

 • a) „Platforma” – Platforma web disponibilă la adresa https://www.startarium.ro operată de către Asociația Ropot;
 • b) „Asociația” sau după caz „Noi” – Asociaţia Ropot, cu sediul social în str. Ionescu Grigore, nr. 100, bl. 34, sc. A, et. 2, ap 17, sect 2, Bucureşti, înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 70 din 02.06.2010, cod de înregistrare fiscală nr.27095363, având contul nr. RO25 INGB 0000 9999 0250 1509 deschis la ING BANK, reprezentată prin Ioana-Alexandra Craioveanu, având funcţia de Preşedinte care împreună cu partenerii săi deține toate drepturile (comerciale și de proprietate intelectuală) asupra Platformei;
 • c) Utilizator – orice persoană care accesează și/sau utilizează Platforma;
 • d) Utilizarea Platformei: orice acțiune pe care un Utilizator o poate realiza în cadrul Platformei, precum dar fără a se limita la: accesarea acesteia la adresa https://www.startarium.ro, accesarea oricărei categorii sau funcții a Platformei; crearea contului de utilizator; citirea oricărui articol și/sau vizionarea oricărui material video disponibil în cadrul Platformei, aplicarea pentru finanțare sau mentorat în cadrul Platformei și altele.

3. Acceptarea T&C. Modificarea acestora.

Utilizatorul se obligă să citească prezentele T&C și Politica de Confidențialitate (care face parte integrantă din prezentul document și care poate fi consultată aici: Politica de Confidențialitate) înaintea utilizării Platformei și înaintea creării contului de utilizator.

Prezentul document se consideră înțeles și acceptat fără rezerve prin bifarea rubricii „Sunt de acord cu Termenii și condițiile” și „Am luat la cunoștință Politica de Confidențialitate” în procedura de sign-up/sign-in aferenta crearii contului de utilizator. Totodată, în situația în care Utilizatorul optează pentru sign-up/sign-in prin Facebook, Linkedin, Twitter, Gmail și/sau alte servicii similare, prezentul document se consideră înteles și acceptat fără rezerve prin apăsarea butonului sign-in/sign-up dacă în proximitatea acestuia se află un link la prezentele T&C și Politica de Confidențialitate.

T&C pot fi modificate în mod unilateral de către Asociație, Utilizator urmând a fi înștiințat cu privire la o atare modificare prin notificare în cadrul Platformei. Într-o atare situație Utilizatorul va putea continua utilizarea Platformei, acceptând în prealabil, prin bifarea rubricii corespunzătoare, noile T&C.

4. Crearea contului de utilizator.

Crearea contului de utilizator este obligatorie pentru utilizarea Platformei. Pentru crearea acestuia, Utilizator va furniza toate datele și informațiile solicitate în procedura de înregistrare. Asociația nu obligă nicio persoană să furnizeze aceste date și informații însă își rezervă dreptul ca în lipsa furnizării informațiilor solicitate să nu permită deschiderea contului de utilizator și respectiv să nu permită accesarea și utilizarea Platformei.

Utilizatorul este obligat să furnizeze numai date și informații reale și în mod special să nu furnizeze date de identificare care nu aparțin acestuia (spre exemplu să nu folosească un nume, o adresă de email sau un numar de telefon care aparține unei alte persoane). Asociația își rezervă dreptul de a verifica verificitatea datelor și informațiilor furnizate de utilizatori în procedura creării contului de utilizator, precum și dreptul de a refuza deschiderea unui cont de utilizator dacă informațiile furnizate sunt nereale, sau după caz de a suspenda sau închide un astfel de cont.

Totodată, Utilizatorul înțelege și acceptă că este exclusiv și deplin responsabil pentru informațiile furnizate în procedura creării contului de utilizator, atât față de Asociația, cât și față de orice alt terț care ar putea fi prejudiciat.

Contul de utilizator are caracter personal. Utilizatorul se obligă să nu transfere (temporar sau permanent, cu titlu gratuit sau oneros) dreptul de utilizare al Platformei sau contul de utilizator niciunui terț, și să păstreze confidențialitatea datelor de acces în Platforma (username și parolă).

Utilizatorul este în mod exclusiv și deplin responsabil pentru orice activitate desfășurată în cadrul Platformei prin intermediul contului de utlizator, precum și pentru eventualele daune produse ca urmare a utilizării acestuia atât de către acesta, cât și de terți. Utilizatorul se obligă ca în cazul în care securitatea contului de utilizator a fost compromisă să anunțe de îndată Asociația.

5. Conferirea dreptului de utilizare al Platformei. Limitele acestuia.

Platforma este creată și poate fi utlizată cu scopul accesării de noi informații și cunoștințe din zona de start-up și antreprenoriat, pentru networking și mentorat, precum și pentru obținerea de finanțări de tipul „crowdfunding”. Orice utilzare a Platformei în afara scopului acesteia și/sau în afara legii nu este permisă.

Asociația conferă Utilizatorului un drept de utilizare a Platformei pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu momentul creării contului de utilizator, sub condiția respectării prezentelor T&C și a legislației aplicabile. Dreptul de utilizare poate fi limitat, suspendat sau dupa caz retras de către Asociația oricând, fără o prealabilă notificare a Utilizatorului.

De regulă, dreptul de utilizare va fi retras în situații precum: Utilizatorul își încalcă obligațiile impuse prin prezentele T&C și/sau prin lege; Utilizatorul folosește Platforma cu rea credință, producând sau existând riscul să producă prejudicii Asociației sau altor terți; Utlizatorul comite sau Asociația apreciază că Utilizatorul intenționează să comită orice fraudă cu privire la Platformă; Utilizatorul este inactiv pe o perioadă mai mare de un an; Asociația decide să suspende sau să închidă Platforma, sau după caz să o transforme într-o platforma cu scop diferit.

Utilizatorul înțelege și acceptă că utilizarea Platformei este gratuită, însă că utilizarea anumitor funcții ale Platformei pot fi permise numai contra cost.

6. Ștergerea contului de utilizator.

Ștergerea contului de utilizator se poate face prin intermediul opțiunii existente în cadrul Platformei (profilul de Utilizator) sau prin contactarea Asociației.

Utilizatorii conferă Asociației dreptul de a păstra rezultatele utilizării Platformei în baza sa de date, chiar și după dezinstalarea acesteia. Cu toate acestea, ulterior dezinstalarii Platformei, Utilizatorul poate solicita Asociației anonimizarea și/sau ștergerea datelor cu caracter personal colectate și stocate prin intermediul Platformei, în perioada utilizării sale.

În măsura în care decideți să ștergeți contul de Utilizator, Platforma nu va mai putea fi accesată și utilizată.

7. Drepturile și Obligațiile Utilizatorilor.

Utilizatorii se obligă să utilizeze Platforma cu bună credință, cu respectarea legislației în vigoare și a prezentului document și numai în acord cu scopul definit prin T&C.

În acest sens se interzice Utilizatorilor:

 • a) copierea parțială sau totală, decompilarea, dezasamblarea, crearea de opere derivate sau folosirea în orice altă modalitate a codului sursă al Platformei, și/sau a textelor, imaginilor, video-urilor cuprinse în Platformă, precum și orice alt act prin care ar putea fi încălcată proprietatea intelectuală a Asociației asupra acesteia;
 • b) acordarea oricăror drepturi privind conținutul Platformei sau a contului de utilizator unei terțe persoane;
 • c) folosirea Platformei în legatură cu orice dispozitiv sau serviciu destinat să ocolească măsurile tehnice de securitate implementate pentru a controla accesul la Platformă;
 • d) copierea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea oricărei informații conținute pe echipamentele tehnice, incluzând dar nelimitându-se la serverele și calculatoarele utilizate sau controlate de către Asociație.
 • e) folosirea Platformei pentru a invada intimitatea terților sau pentru a obține informații confidențiale despre oricare dintre utilizatorii Platformei sau pentru a obține o listă de utilizatori ai acesteia;
 • f) utilizarea Platformei pentru a încălca un drept legal al terților, inclusiv orice drept de confidențialitate, de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, sau de a întreprinde orice acțiune hărțuitoare, calomnioasă, defăimătoare, abuzivă, necinstită, amenințătoare, dăunătoare sau altele similare; sau folosirea oricărei tehnologii de data mining, roboți sau similare de colectare a datelor;
 • g) accesarea sau utilizarea frauduloasă a oricărei zone a Platformei care poate fi accesată sub parolă sau contra cost;
 • h) utilizarea oricăror mijloace automate pentru a accesa sau utiliza Platforma (inclusiv scripturi, "bot", sau software similar);
 • i) modificarea, traducerea, decompilarea, reproducerea, dezasamblarea, sau încercarea prin alte moduri a obținerii accesului la cheia privată sau orice cheie dev ("dev key') asociate cu Platforma, conținutul sau serviciile oferite, sau folosirea sau încercarea de utilizare a oricărei chei private sau dev key într-un mod în care să se încalce termenii prezentului document;
 • j) copierea oricărui material din cadrul Platformei care beneficiază sau ar putea beneficia de drepturi de autor;
 • k) orice altă acțiune prin care s-ar putea crea concurență neloială Asociației sau partenerilor săi, sau prin care ar putea fi prejudiciate drepturile acestuia de orice fel (drepturi civile, comerciale, de natură intelectuală și altele);
 • l) folosirea unui limbaj sau după caz a unor expresii nepoliticoase/injurioase, care instigă la ură, discriminare sau revolte sociale, sau după caz a unui limbaj cu conținut pornografic;
 • m) uploadarea în cadrul Platformei a oricăror informații sau materiale cu încălcarea drepturilor de autor ale terților;

Ca urmare a încălcarii oricărei dintre interdicțiile prevăzute în prezentul document Asociația are dreptul să blocheze cu efect imediat, temporar sau permanent, accesul la contul de utilizator implicat în activitatea interzisă, fără ca acest lucru să limiteze dreptul Asociației de a apela la căile legale pentru a obține repararea eventualelor prejudicii produse ca urmare a activității desfășurate prin contul de utilizator.

În toate situațiile în care pentru utilizarea Platformei sau a unei funcții a acesteia se menționeaza obligația plății unui preț, utilizatorii sunt obligați să plătească prețul solicitat pentru a putea utiliza Platforma/funcția Platformei.

Utilizatorul răspunde în fața Asociației și/sau a terților pentru încălcarea obligațiilor asumate prin prezentul document, fiind obligat să repare orice prejudiciu (inclusiv beneficiu nerealizat) cauzat acestora.

8. Disponibilitatea, utilizarea și funcționarea Platformei. Limitarea răspunderii.

Cu toate că ne dorim să oferim Utilizatorilor un serviciu online continuu și stabil, Asociația nu garantează că Platforma va funcționa în mod neîntrerupt/continuu și/sau la parametri tehnici ideali, fără erori. Orice întrerupere a funcționarii Platformei și/sau orice funcționare limitată sau îngreunată a Platformei nu va fi imputată de către Utilizatori Asociației, aceasta din urma neavând obligația despăgubirii Utilizatorilor în nicio atare situație.

În acest context, Utilizatorii înțeleg și acceptă că pentru anumite perioade de timp Platforma poate deveni neutilizabilă sau după caz utilizabilă parțial din varii motive precum: lucrări de mentenanță, probleme privind serverele și/sau alte aspecte tehnice și/sau altele.

Totodată, deși Asociația depune eforturi vădite pentru asigurarea unei experiențe neîntrerupte și sigure în cadrul Platformei, aceasta nu garantează Utilizatorilor că accesarea și utilizarea Platformei este în afara oricărui risc și nu își asumă niciun fel de răspundere cu privire la eventualele prejudicii pe care le-ar suferi Utilizatorul ca urmare a utilizării Aplicației.

În acest sens Asociația nu garantează că Platforma, serverele pe care este gazduită, sau e-mailurile trimise de lahttps://www.startarium.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial daunator, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari.

Pe cale de consecință, Utilizatorul folosește Platforma pe riscul propriu, Asociația neputând fi ținută responsabilă pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Platformei sau ca urmare a utilizării informațiilor din cadrul acesteia.

Platforma poate fi accesată la adresa https://www.startarium.ro. Nu ne asumăm răspunderea în situația în care Utilizatorul accesează Platforma de pe un alt domeniu web.

Platforma este pusă la dispoziția Utilizatorilor „as is” (așa cum este). Pe cale de consecință, cu toate ca Asociația va depune eforturi rezonabile pentru dezvoltarea Platformei, asigurarea mentenanței tehnice și repararea eventualelor problema tehnice, Asociația nu asigură servicii de garanție și/sau mentenanță și/sau suport tehnic Utilizatorilor.

Totodată, Utilizatorii nu pot solicita Asociației să dezvolte noi funcționalități și/sau să revină la functionalități la care Asociația a decis să renunțe. În acest context, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Platforma poate fi oricând modificată ca și funcționalități, categorii, conținut și scop de către Asociație, la fel cum Asociația poate decide în mod unilateral și fără anunțarea prealabilă a Utilizatorilor să suspende accesul Utilizatorilor la Platforma sau să o închidă accesului public.

Asociația nu răspunde pentru acuratețea și/sau veridicitatea informațiilor disponibile în cadrul Platformei (materiale text, foto, video, informații privind membrii Platformei, mentorii, evenimentele promovate etc.) și nu răspunde pentru părerile exprimate în cadrul materialelor (text, foto, video) de către autorul acestora.

Asociația nu răspunde pentru acțiunile niciunui Utilizator sau terț efectuate în interiorul Platformei sau în exteriorul acesteia, în baza informațiilor dobândite în interiorul acesteia.

Asociația nu răspunde în nicio situație cu privire la evenimentele, produsele sau serviciile promovate prin intermediul Platformei și nici cu privire la membrii Platformei, interacțiunea acestora și interacțiunea acestora cu mentorii.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar Asociația nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

În orice situație în care răspunderea Asociației sau a partenerilor săi ar putea fi angajată, aceștia nu răspund decât în limita prețului plătit de către Utilizator pentru utilizarea Platformei, dacă un atare preț a fost plătit de către Utilizatori. În orice situație, Asociația și partenerii săi nu pot fi făcuți răspunzători și nu sunt obligați să repare eventuale daune, prejudicii, beneficii nerealizate, oricare ar fi acestea care au fost cauzate Utilizatorilor și/sau terților.

9. Drepturi de autor și drepturi conexe.

Asociația și partenerii săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Platformei în integralitatea sa (inclusiv codul sursă, elemente de design), precum și asupra siglei Platformei (logo). Totodată, Asociația și partenerii săi dețin drepturile de proprietate intelectuală cu privire la materialele text, materiale foto și/sau video prezente în cadrul Aplicației, cu excepția situației în care datele cu caracter personal aparțin altor terți.

Utilizatorii se obligă să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale Asociației precum și ale altor persoane care ar putea deține drepturi de proprietate intelectuală și să nu efectueze nicio acțiune prin care acestea ar fi încălcate.

10. Date cu caracter personal.

Asociația colectează datele personale ale Utilizatorilor în limitele, scopurile și condițiile prevazute în T&C și/sau Politica de Confidențialitate. Prin accesarea și utilizarea Platformei, precum și prin crearea contului de utilizator, utilizatorul acordă Asociației dreptul de stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal introduse în Platforma. Dispozițiile Politicii de Confidențialitate se aplica în mod corespunzător.

11. Reguli speciale.

11.1. Reguli privind crearea unui profil public (categoria „Observator”) și uploadarea de materiale în cadrul Platformei

Utilizatorul înțelege și acceptă ca prin crearea unui profil public în cadrul Platformei (care va fi disponibil în categoria „Observator”) și/sau prin postarea de comentarii, sau după caz materiale text, foto, audio sau video sau alte asemenea în cadrul Platformei (atunci când acest lucru este permis), aceste informații vor fi disponibile public în cadrul Platformei și vor putea fi vizibile/vor putea fi accesate de către toți Utilizatorii Platformei.

Utilizatorul este singur și deplin responsabil pentru conținutul informatiilor/materialelor pe care le face disponibile public în cadrul Platformei, precum și pentru respectarea drepturilor de autor ale terților. Asociația nu conferă Utilizatorilor nicio garanție privind informațiile/materialele pe care Utilizatorul le face publice în cadrul Platformei și nu asigură Utilizatorilor protecție privind eventualele drepturi de autor asupra acestor materiale.

Totodată, Asociația nu garantează că aceste informații/materiale vor fi stocate permanent pe serverele sale, Utilizatorul având obligația de a crea o copie de rezervă a oricăror materiale pe care le face disponibile în cadrul Platformei.

Utilizatorul poate șterge oricând profilul public creat. Totodată, Utilizatorul poate șterge materialele pe care le-a făcut disponibile în cadrul Platformei, cu excepția situației în care acestuia i-a fost adus la cunoștință anterior uploadării materialelor că acestea nu vor mai putea fi retrase de pe Platformă.

Asociația își rezervă dreptul de a solicita Utilizatorilor să elimine în tot sau în parte sau după caz să modifice în tot sau în parte informațiile sau materialele uploadate în cadrul Platformei în situația în care Asociația apreciază că acestea încalcă drepturile de autor, orice alte dispoziții legale sau prezentele T&C. Totodată, Asociația își rezervă dreptul de a șterge orice informații sau materiale uploadate în cadrul Platformei de către utilizatori în situația în care acestea încalcă drepturile de autor, orice alte dispoziții legale sau prezentele T&C.

Utilizatorul conferă cu titlu gratuit Asociației toate drepturile pentru găzduirea și exploatarea informațiilor și materialelor uploadate de Utilizator în cadrul Platformei, inclusiv pentru promovarea Platformei. Asociația se va asigura că în toate situațiile va respecta drepturile de autor ale Utilizatorilor și că nu va prejudicia interesele acestora.

Utilizatorul se obligă să utilizeze datele celorlalți utilizatori, astfel cum acesta sunt disponibile în cadrul categoriei „Observator” numai cu bună credință, în limitele permise de lege și cu scopul exclusiv de networking. Se interzice folosirea acestor date pentru spam, pentru crearea unor baze de date ale utilizatorilor, pentru trimiterea de oferte comerciale nesolicitate și/sau pentru alte motive similare.

Asociația nu garantează acuratețea și actualitatea datelor disponibile în cadrul categoriei „Observator” și nu garantează că Utilizatorii listați în cadrul categoriei „Observator” vor putea fi întotdeauna contactați prin folosirea datelor lor publice de contact.

Prezentele reguli se completează cu celelalte prevederi ale T&C.

11.2. Reguli privind categoriile „Videoteca” și „Articole”

Utilizatorul poate accesa categoriile „Videoteca” și „Articole” disponibile în cadrul Platformei în scopul informării și/sau al dobândirii de noi cunoștințe în domeniile antreprenoriat, startup-uri și domenii conexe.

Utilizatorul înțelege că articolele și materialele video disponibile în cadrul acestor categorii sunt protejate de drepturi de autor. Pe cale de consecință, Utilizatorul se obligă să respecte drepturile de autor și să nu copieze articolele și/sau materialele video în tot sau în parte precum și să nu le uploadeze pe orice altă pagina de internet (sau în orice alt loc) fără acordul prealabil scris al Asociației și/sau al titularului drepturilor de autor.

Utilizatorul poate comenta în subsolul articolelor și/sau al materialelor video numai dacă folosește un limbaj adecvat iar comentariul este în strânsă conexiune cu conținutul articolelor/materialelor video. Totodată se interzice promovarea de către Utilizator a oricăror site-uri, produse sau servicii în cadrul comentariilor. Încălcarea acestor reguli va fi sancționată cu ștergerea comentariilor și/sau suspendarea/ștergerea contului de utilizator.

Asociația își rezervă dreptul de a adăuga sau elimina oricând și fără notificarea prealabilă a Utilizatorilor oricâte articole sau materiale video.

Utilizatorul înțelege și acceptă că opiniile exprimate și informațiile livrate prin intermediul articolelor și materialelor video aparțin în totalitate autorului acestora. Asociația nu este în nicio situație responsabilă cu privire la conținutul acestor opinii și informații, Utilizatorii fiind pe deplin și unici responsabili pentru utilizarea acestor opinii/informații precum și pentru consecințele utilizării acestora.

Prezentele reguli se completează cu celelalte prevederi ale T&C.

11.3. Reguli privind categoria „Evenimente”

Asociația pune la dispoziția Utilizatorilor, prin intermediul categoriei „Evenimente” disponibile în cadrul Platformei, informații privind o serie de evenimente care urmează a se desfășura în București și alte orase ale țării și/sau după caz în afara țării, în scopul exclusiv al informării Utilizatorilor.

Utilizatorii înțeleg și accepta că informațiile regăsite în categoria „Evenimente” sunt preluate de către Asociatie de la terți. Asociația nu își asumă răspunderea pentru exactitatea acestor informații, Utilizatorii fiind obligați să verifice pe site-urile oficiale ale evenimentelor datele concrete ale acestora. Totodată, Asociația nu își asumă răspunderea în situația în care un eveniment este amânat sau anulat și nici în situația în care prețul participării la eveniment diferă de prețul menționat în cadrul Platformei.

Prin prezentarea anumitor evenimente în cadrul Platformei, Asociația nu garantează pentru acestea. Utilizatorii sunt exclusivi responsabili pentru decizia de a participa sau nu la unul sau mai multe evenimente precum și de consecințele unei astfel de participări.

Asociația nu oferă Utilizatorilor condiții preferențiale pentru participarea la evenimentele publice în cadrul Platformei, decât dacă o atare mențiune este facută în pagina unui anumit eveniment. Înscrierea la evenimente și/sau plata biletului de participare nu poate fi realizată în cadrul Platformei, decât dacă o atare opțiune se regăsește în pagina unui anumit eveniment. Pe cale de consecință, înscrierea la orice eveniment se face de regulă pe site-ul oficial al evenimentului și nu în cadrul Platformei.

Asociația își rezervă dreptul de a include în categoria „Evenimente” numai anumite evenimente, pe care aceasta le consideră potrivite în raport de scopul Platformei.

Prezentele reguli se completează cu celelalte prevederi ale T&C.

11.4. Reguli aplicabile categoriei „Laborator”

Prin intermediul categoriei „Laborator”, disponibilă în cadrul Platformei, Asociația pune la dispoziția Utilizatorilor un instrument pentru construirea și prezentarea ideilor de afaceri, crearea unui Business Canvas și lucrul în echipă.

Asociația respectă drepturile de autor ale Utilizatorilor cu privire la ideile de afaceri și/sau proiectele dezvoltate de aceștia în categoria „Laborator” în situația în care acestea sunt protejate de legislația drepturilor de autor. Asociația nu va pretinde drepturi de autor pentru o idee sau un proiect dezvoltat de Utilizatori în cadrul categoriei „Laborator”.

Utilizatorul înțelege și acceptă că orice idee de afaceri sau proiect care va fi înscris și/sau dezvoltat în categoria „Labotaror” devine public și poate fi consultat de către ceilalți Utilizatori ai Platformei, afară de situația în care Utilizatorul a ales să nu facă publică această idee, în măsura în care o atare opțiune este disponibilă în cadrul categoriei „Laborator”.

Asociația nu răspunde în nicio situație dacă ideea de afaceri sau proiectul înscris sau dezvoltat în cadrul categoriei „Laborator” este copiat de către un alt Utilizator. În acest sens, Utilizatorii înțeleg că ideile de afaceri nu sunt unice și că orice terț (inclusiv Asociația) au dreptul să dezvolte proiecte similare, atâta timp cât drepturile de autor ale Utilizatorilor (astfel cum acestea rezultă din lege) nu sunt încălcate.

Totodată, Utilizatorul înțelege că punerea la dispoziție a instrumentului numit „Business Canvas” nu conferă acestuia nicio garanție privind succesul ideii de afaceri. Instrumentul „Business Canvas” este pus la dispoziția Utilizatorilor cu scop didactic și informativ, Asociația neasumându-și în nicio situație răspunderea pentru utilizarea acestuia și/sau consecințele acestei utilizări.

Prezentele reguli se completează cu celelalte prevederi ale T&C.

11.5. Reguli privind categoria „Mentori”

Asociația pune la dispoziția Utilizatorilor acces la o serie de mentori, în cadrul categoriei cu același nume din cadrul Platformei.

Pentru a beneficia de mentorat, Utilizatorul trebuie să înscrie în cadrul Platformei detaliile solicitate cu privire la o idee de afaceri.

Utilizatorul va aplica pentru obținerea unui mentor, în cadrul sesiunilor de aplicare pentru mentorat, astfel cum acestea vor fi deschise periodic în cadrul Platformei. Utilizatorul nu are posibilitatea de a-și alege mentorul dorit, alocare acesului la un mentor fiind decisă de către Asociație.

Asociația va încerca să asigure Utilizatorilor accesul la mentori potriviți în raport de idea de afaceri și nevoile Utilizatorilor. Cu toate acestea, Asociația nu are în nici un caz o obligație de rezultat, alocarea unui mentor depinzând de o serie de factori precum: numărul, specializarea și gradul de încărcare al fiecărui mentor, numărul Utilizatorilor care aplică pentru mentorat și/sau alte criterii. Așadar Asociația nu garantează că fiecărui Utilizator îi va fi alocat un mentor și Asociația nu garantează că Utilizatorii vor primi întotdeauna mentorii doriți și/sau termenul în care mentorul poate fi alocat.

Utilizatorul nu poate primi acces la mai mult de un mentor/sesiune. Sesiunile de mentorat sunt gratuite și se vor desfășura online sau offline, în locul și la data/datele pe care Utilizatorul și mentorul le vor decide de comun acord. Numărul de sesiuni de mentorat vor fi decise de asemenea de comun acord de către Utilizator și mentor.

Asociația nu va interveni în relația dintre Utilizator și mentor. Asociația nu pune la dispoziția acestora spațiu pentru întâlniri și nici alte resurse asemănătoare.

Atât Utilizatorul, cât și mentorul pot decide oricând să suspende sau să înceteze sesiunile de mentorat. Asociația nu va fi in nici un caz răspunzătoare într-o atare situație. Utilizatorul se obliga să participe la toate sesiunile de mentorat și în situația în care dorește să suspende/înceteze participarea la acestea să anunțe mentorul și Asociația cu cel putin 7 zile înainte. În caz contrar, Asociația poate decide să nu mai aloce Utilizatorului alți mentori prin intermediul Platformei.

Toate discuțiile dintre Utilizator și mentori sunt confidențiale. Utilizatorul participă la întâlnirile de mentorat pe proprie răspundere și aplică sfaturile mentorului pe proprie răspundere. În nicio situație Asociația nu va fi răspunzătoare pentru relația dintre Utilizator și mentor și/sau pentru schimbul de informații efectuat în cadrul acestor întâlniri și/sau pentru consecințele implementării de către Utilizator a sfaturilor primite de la mentor.

Asociația nu garantează că în urma participării la sesiunile de mentorat, ideea de afaceri a Utilizatorului va putea fi implementată și/sau că va avea succes.

Scopul întâlnirilor de mentorat este exclusiv transmiterea de feedback de la mentor către Utilizator, cu privire la ideea de afaceri a acestuia din urmă.

Prezentele reguli se completează cu celelalte prevederi ale T&C.

11.6. Reguli privind categoria „Investitori”

Asociația pune la dispoziția Utilizatorilor acces la o serie de investitori, în cadrul categoriei cu același nume din cadrul Platformei. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin „acces la investitori” părtile vor înțelege exclusiv procesul de introducere al Utilizatorului în fața Investitorului, respectiv aducerea la cunostință Investitorului a ideii de afaceri a Utilizatorului și a datelor de contact ale acestuia, urmând ca Investitorul să poată contacta Utilizatorul dacă dorește.

Pentru a putea beneficia de această opțiune, Utilizatorul trebuie să înscrie în cadrul Platformei detaliile solicitate cu privire la o idee de afaceri.

Utilizatorul va aplica pentru obținerea accesului la investitori în cadrul Platformei. Utilizatorul nu are posibilitatea de a-și alege investitorul dorit, procesul de alocare fiind realizat de către Asociație.

Asociația va încerca să asigure Utilizatorilor accesul la investitori potriviti în raport de ideea de afaceri și nevoile Utilizatorilor. Cu toate acestea, Asociația nu are în nici un caz o obligație de rezultat, punerea în contact a Utilizatorilor cu Investitorii depinzând de o serie de factori precum: numărul, specializarea și gradul de încărcare al fiecarui Investitor, numărul Utilizatorilor care solicită acces la investitori, ideea de afaceri prezentată și/sau alte criterii. Așadar Asociația nu garantează că fiecare Utilizator va primi acces la investitori și nu garantează că Utilizatorii vor primi intotdeauna acces la investitorii doriți și/sau termenul în care acest lucru se va realiza.

Asociația nu va interveni în relația dintre Utilizator și Investitori. Asociația nu pune la dispoziția acestora spațiu pentru întâlniri și nici alte resurse asemănătoare.

Toate discuțiile dintre Utilizator și Investitori sunt confidențiale, iar Asociația nu va fi implicată de regulă în aceste discuții.

Asociația nu garantează că în urma punerii în contact a Utilizatorilor cu Investitorii, ideea de afaceri/afacerea a Utilizatorului va obține o finanțare, sau că ideile de afaceri ale acestora vor avea succes. Asociația nu garantează în niciun fel pentru persoana investitorilor sau pentru rezultatul colaborării dintre aceștia și Utilizatori. Pe cale de consecință se recomandă Utilizatorilor să deruleze orice discuții sau negocieri și după caz să accepte finanțări din partea investitorilor cu respectarea prevedelor legale și după caz cu consultarea unui avocat.

Asociația nu poate fi ținută în nicio situație răspunzătoare pentru relația dintre Utilizatori și Investitori, Utilizatorii fiind deplin și exclusiv responsabili pentru discuțiile avute cu investitorii, pentru divulgarea oricăror informații confidențiale către acestia, pentru acceptarea oricărei investiții din partea acestora și/sau pentru încheierea oricăror acte juridice cu acestea etc.

Prezentele reguli se completează cu celelalte prevederi ale T&C.

11.7. Reguli privind categoria „Crowdfunding”

Regulile pentru categoria „Crowdfunding” pot fi consultate în pagina de Crowdfunding https://www.startarium.ro/cont/crowdfunding și fac parte integrată din prezentele T&C. Pentru mai multe detalii puteți studia Termeni și Condiții Crowdfunding

Prezentele reguli se completează cu celelalte prevederi ale T&C.

12. Legea aplicabilă și instanța competentă.

Prezentul document este redactat în limba română și va fi interpretat potrivit înțelegerii sensului termenilor săi în limba română.

Prezentul document este guvernat de legislația română incidentă. Orice litigiu derivat din sau în legatură cu instalarea și/sau utilizarea Platformei se va supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Asociației.

13. Alte dispoziții.

Prezentul document a fost aprobat în data de 11.10.2016 și își va produce efectele începând cu data de 11.10.2016.

Asociația își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului document. Noile prevederi se vor aplica tuturor utilizatorilor, indiferent de data creării contului de utilizator.

Pentru orice comunicare cu Asociația vă rugăm să folosiți adresa de email: [email protected].

Footer-logos